Jesteś tu:
Zwierzęta w Radomiu > Prawo a zwierzęta > Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta
A- A A+

Prawo a zwierzęta - Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta


Wyciąg z Załącznika  do Uchwały Nr 352/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Radomia

 

 

                                                                    Rozdział 6.
                                   Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe
§ 15. Zwierzęta domowe winny być utrzymywane w pomieszczeniach zamkniętych lub na ogrodzonych
nieruchomościach skutecznie zabezpieczonych przed wydostaniem się zwierzęcia na zewnątrz.
§ 16. 1. Osoby utrzymujące psy i inne zwierzęta domowe są zobowiązane do:
- stałego i skutecznego dozoru nad nimi oraz zachowania środków ostrożności, zapewniających ochronę przed
zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi,
- w przypadku utrzymania psa na terenie nieruchomości, umieszczenia na jej ogrodzeniu w miejscu widocznym
tabliczki ostrzegawczej z napisem ,, uwaga pies’’ lub innym o podobnej treści,
- wyprowadzania psów wyłącznie pod opieką osób dających gwarancję opanowania psa
w chwili jego rozdrażnienia,
- niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta z obiektów
i innych terenów przeznaczonych do wspólnego użytku, a w szczególności: z ulic, chodników, placów, terenów
zieleni i klatek schodowych i umieszczanie ich w pojemnikach na odpady zmieszane lub urządzeniach kanalizacji
sanitarnej. Obowiązek ten nie dotyczy osób niewidomych korzystających z psów przewodników,
2. Zwierzęta domowe, w tym zwierzęta egzotyczne, na terenach przeznaczonych do użytku publicznego i w
środkach komunikacji publicznej należy zaopatrzyć w odpowiednie dla nich zabezpieczenia, jak np. klatka, uprząż,
kaganiec lub smycz.
                                                                                 Rozdział 7.
                                  Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych
                                                                         z produkcji rolniczej
§ 17. Wprowadza się zakaz hodowli zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej.
§ 18. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej dopuszcza się możliwość utrzymywania zwierząt
gospodarskich na własny użytek, pod warunkiem posiadania pomieszczeń inwentarskich przeznaczonych dla
zwierząt spełniających wymogi przepisów odrębnych oraz jeżeli wszelkie uciążliwości dla środowiska związane z
utrzymywaniem zwierząt zostaną ograniczone do obszaru nieruchomości, na której znajdują się zwierzęta.
§ 19. Utrzymujący zwierzęta gospodarskie zobowiązani są zapewnić:
1) gromadzenie i usuwanie powstających w związku z utrzymywaniem zwierząt odpadów i nieczystości w sposób
nie powodujący zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby,
2) utrzymywanie w czystości terenu i pomieszczeń inwentarskich,
3) przestrzeganie przepisów sanitarno – epidemiologicznych i weterynaryjnych,
4) usuwanie i unieszkodliwianie padliny zgodnie z odrębnymi przepisami weterynaryjnymi.
Id: 64EA2E05-650F-4991-BE18-F4EEBA0CDC9C. Uchwalony Strona 5
                                                                           Rozdział 8.
                                                                   Obowiązek deratyzacji
§ 20. 1. Obowiązkowi deratyzacji podlegają :
1) obszary zabudowy wielorodzinnej,
2) budynki użyteczności publicznej,
3) placówki gastronomiczne, zakłady produkujące żywność, placówki handlu artykułami spożywczymi,
4) tereny składowania odpadów.
2. Deratyzację należy przeprowadzać corocznie w terminach : wiosennym i jesiennym.
3. W okresie przeprowadzania deratyzacji właściciele nieruchomości zobowiązani są do oznakowania miejsc
wyłożenia środków zwalczających gryzonie napisem „Uwaga trucizna”.
4. W przypadku występowania gryzoni poza terminami określonym w pkt 2. deratyzację należy przeprowadzać
również doraźnie.”
Id:

Delicious is the place to collect and showcase your passions fro Find us on Facebook Add us to your circles on google+ Connect with us on LinkedIn Myspace jest wiodącym serwisem typu social entertainment Follow us on Twitter Teksty zdjęcia filmy, wszystko, co chcesz powiedzieć światu